Giới thiệu chung

Ngày 05/08/2021 15:41:58

Phường Long Anh là một phường Đồng Bằng nằm ở phía Đông Nam TP. Thanh Hoá với diện tích tự nhiên: 564,34ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 346,87(ha); đất phi nông nghiệp: 201,26(ha), đất chưa sử dụng: 10,48ha;
Có vị trí tiếp giáp:
- Phía Đông giáp với xã Hoằng Quang + Hoằng Minh;
- Phía Tây giáp với Đê Sông Mã;
- Phía Nam giáp với Đê Sông Mã;
- Phía Bắc giáp với phường Tào Xuyên, sông Lạch Trường.
Với dân số: 2.383 hộ, 8400 nhân khẩu phân bố 8 thôn
Trên địa bàn có 65 doanh nghiệp, có 4 di tích trong đó: 04 quần thể di tích cấp tỉnh (Đền Bia Ký, Đình đền làng Quan Nội, Đền Đức Thánh Cả, Chùa Long Khánh);
Đảng bộ có: 405 đảng viên, có 8 chi bộ thôn, 06 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Trạm Y tế.
 
 
 
Phường Long Anh là một phường Đồng Bằng nằm ở phía Đông Nam TP. Thanh Hoá với diện tích tự nhiên: 564,34ha. Trong đó: đất nông nghiệp: 346,87(ha); đất phi nông nghiệp: 201,26(ha), đất chưa sử dụng: 10,48ha;
Có vị trí tiếp giáp:
- Phía Đông giáp với xã Hoằng Quang + Hoằng Minh;
- Phía Tây giáp với Đê Sông Mã;
- Phía Nam giáp với Đê Sông Mã;
- Phía Bắc giáp với phường Tào Xuyên, sông Lạch Trường.
Với dân số: 2.383 hộ, 8400 nhân khẩu phân bố 8 thôn
Trên địa bàn có 65 doanh nghiệp, có 4 di tích trong đó: 04 quần thể di tích cấp tỉnh (Đền Bia Ký, Đình đền làng Quan Nội, Đền Đức Thánh Cả, Chùa Long Khánh);
Đảng bộ có: 405 đảng viên, có 8 chi bộ thôn, 06 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ Trạm Y tế.