Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Kim Cường
  Ngày sinh: 16/02/1967
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng nhân dân
  Họ và Tên: Nguyễn Hữu Sơn
  Ngày sinh: 12/05/1970
  Quê quán: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân